znak akredytacji PCA nr AB 1043

Oferta – Dokumentacje do pozwoleń emisyjnych – dla zakładu w eksploatacji

Kilka słów o dokumentacjach do pozwoleń emisyjnych...

Niezależnie od przygotowywania, na etapie budowy i/lub rozbudowy zakładu Raportów o oddziaływaniu na środowisku - zakład w bieżącej eksploatacji musi legitymować się różnymi (może ich być i często jest – kilka – dla jednego zakładu) pozwoleniami na emisję do powietrza, zrzut ścieków do środowiska lub kanalizacji publicznej oraz na postępowanie z odpadami. Te wszystkie pozwolenia winno się dla zakładu nowego uzyskać – PRZED jego uruchomieniem (art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska) i uzyskanie tych pozwoleń jest warunkiem – aby organ ochrony środowiska nie wnosiły sprzeciwu co do uruchomiania nowego zakładu. Fakt, że na etapie inwestycyjnym był np. wykonywany Raport OOŚ nie zwalnia w żadnej mierze z posiadania decyzji administracyjnych związanych z emisjami do środowiska, opisanymi wyżej. Brak decyzji administracyjnych przez zakład w bieżącej eksploatacji może mieć opłakane skutki dla Zakładu – np. w przypadku braku wymaganego pozwolenia zintegrowanego – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska musi zamknąć instalację (art. 365 ust.1 Poś), a w przypadku braku pozwolenia emisyjnego, sektorowego (emisja do powietrza, odpadów, ścieków) może wstrzymać działanie zakładu (art. 367 ust. 1 Poś). Nadto – zakładowi grożą wysokie opłaty dodatkowe za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i/lub ścieków do środowiska bez pozwoleń zwyżka opłat wynosi aż 500% (!) (art. 292 Poś), opłaty te mogą być ściągane pięć lat wstecz, oczywiście z odsetkami.

Dlatego w interesie zakładu jest posiadanie wszystkich wymaganych pozwoleń i zgłoszeń. Służę wszelką radą w tym zakresie (bezpłatnie), a także przygotowywaniem wniosków (operatów emisyjnych) do uzyskania wymaganych pozwoleń. Częstym błędem zakładu jest nie zwracanie uwagi na zapisy w decyzjach o emisji zanieczyszczeń do powietrza, gdzie np. zapisane są wielkości produkcji. Jeśli produkcja wzrośnie ponad to co zapisano w decyzji – winno się złożyć w urzędzie zaktualizowany operat. Także – większość zakładów odprowadzających ścieki przemysłowe do kanalizacji publicznej – niezależnie od umów z przedsiębiorstwem kanalizacyjnym – winna posiadać pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji (art.122 ust. 1 pkt 10 Prawa wodnego).

Zwraca się uwagę, że obowiązek wnoszenia opłat środowiskowych i posiadania pozwoleń na emisję odpadów, ścieków i do powietrza dotyczy również przedsiębiorstw rolnych – na zasadach ogólnych, a rolników indywidualnych wówczas, gdy wielkość obsady np. zwierząt w ich gospodarstwach jest większa od 210 Dużych Jednostek Przeliczeniowych.

Przepisy Prawa ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późniejszymi zmianami), ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) i ustawy Prawo wodne (tekst jednolity – Dz.U. z 2012 r., poz. 145) wymagają od większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uzyskania – na etap eksploatacji – odpowiednich, najczęściej ważnych tylko kilka lat pozwoleń emisyjnych i/lub zgłoszeń. Moja firma sporządza takie Dokumentacje od lat. Mogą to być Dokumentacje:

  • do wydania pozwolenia zintegrowanego – dla bardzo dużych instalacji przemysłowych;

  • do wydania pozwoleń na emisję zorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza;

  • do uzyskania pozwoleń na różne formy postępowania z odpadami;

  • do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji publicznej;

  • dla dokonania Zgłoszenia emisji do powietrza dla mniejszych źródeł spalania i technologicznych

Opracowania te bywają również nazywane „operatami”.

Firma moja przygotowała do chwili obecnej kilkanaście wniosków o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla dużych instalacji przemysłowych. Pierwsze udzielone w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2004 r. pozwolenie zintegrowane zostało wydane na podstawie przygotowanej w mojej firmie Dokumentacji. Firma jest przygotowana do sporządzania w ramach przygotowywania Pozwolenia zintegrowanego analizy najlepszej dostępnej technologii (tzw. BAT). Wnioski o udzielenie pozwolenia zintegrowanego są przygotowywane wg wskazanego przez Ministerstwo Środowiska schematu takich opracowań. Firma może się podjąć ustalenia najlepszej dostępnej techniki (BAT) na podstawie opracowań angielskojęzycznych – przy braku tłumaczeń polskich, a także zdefiniować najlepsza dostępną technologię w sytuacji gdy w ogóle brak dokumentów referencyjnych (BREF) dla danego typu procesu.

Pozostałych pozwoleń przygotowałem sumarycznie – kilkaset. Dla wytwarzania odpadów ustawa o odpadach przewiduje kilka rodzajów pozwoleń/zgłoszeń – w zależności od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów. Dlatego – wstępnie trzeba się określić co do rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – co pozwoli ustalić jakiego pozwolenia zakład potrzebuje. Dla przedsiębiorstw budowlanych (np. budowy dróg) niezbędne jest posiadanie Planu gospodarki odpadami powstającymi w trakcie budowy – firma moja takie Plany przygotowywała dla budowy największych dróg w regionie.

 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.OK