znak akredytacji PCA nr AB 1043

Oferta – Przygotowanie inwestycji w zakresie zagadnień środowiskowych

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 3 października 2008 r. o ocenach oddziaływania (Dz.U. nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późniejszymi zmianami) wymaga od planujących inwestycje przemysłowe lub infrastrukturalne uzyskania – jako pierwszej w przygotowaniu inwestycji – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Aby przygotować wystąpienie inwestora – trzeba sklasyfikować inwestycje – następnie przygotować jeden z niżej wyszczególnionych dokumentów. Są to:

  • Karta informacyjna przedsięwzięcia – dla mniejszych inwestycji

  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o ile takiego Raportu zażądał urząd – albo przedsięwzięcie jest tak duże, że Raport OOŚ musi być sporządzony obligatoryjnie

  • Raport o oddziaływaniu na środowisko w ramach powtórnej oceny oddziaływania

Firma moja wykonuje takie Raporty od 1995 r., wykonała ich około 200, specjalnością firmy są Raporty OOŚ dla trudnych technologii przemysłowych, przedsięwzięć infrastrukturalnych – dróg (od klasy S do klasy L, przede wszystkim – odcinki dróg krajowych oraz mosty), a także dla obiektów przemysłowego chowu zwierząt – przede wszystkim drobiu. Także 3 spośród 4 funkcjonujących w województwie spalarni odpadów uzyskały decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie moich opracowań.

W ramach powstającego równolegle z koncepcją przyszłego przedsięwzięcia Raportu OOŚ mam okazję doradzić proekologiczne rozwiązania, które mogą inwestorowi ułatwić uzyskanie decyzji środowiskowej, a docelowo zminimalizować kłopoty ekologiczne w trakcie eksploatacji mającej powstać inwestycji. Jestem od 1995 wpisany na listę rzeczoznawców Ministra Ochrony Środowiska ds. ocen oddziaływania, a od 1998 r. na listę biegłych Ministra Ochrony Środowiska do sporządzania ocen oddziaływania, zaś od 2000 zostałem wpisany na analogiczną listę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Niekiedy urzędy wymagają, aby na etapie sporządzenia projektu budowlanego przedsięwzięcia poddać rozwiązania projektowe powtórnej ocenie oddziaływania. Wówczas musi powstać kolejny Raport OOŚ.

W toku procedowania Raportu OOŚ często odbywają się konsultacje społeczne. Na życzenie inwestora – autor Raportu gotów jest brać w nich udział i udzielać uczestnikom dodatkowych wyjaśnień, ukończył w 2012 r. w tym zakresie dodatkowe szkolenie na ekomediatora, ma liczne doświadczenia z takich spotkań.

Opisane wyżej opracowania dotyczą zagadnień inwestycyjnych (budowa nowego przedsięwzięcia, rozbudowa istniejącego).

Kilka słów o kartach informacyjnych przedsięwzięcia i raportach o oddziaływaniu na środowisko...

Zamierzenie inwestycyjne (UWAGA! nie tylko budowa zupełnie nowego zakładu – ale także ROZBUDOWA zakładu istniejącego) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W obecnym stanie prawnym (2013 r.) decyzja ta jest pierwszą – przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i/lub pozwolenia na budowę. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach można i powinno się uzyskać przed zakupem terenu pod inwestycję – bo może się okazać, że ze względów środowiskowych lokalizacja jest pod dane zamierzenie inwestycyjne – nieodpowiednia.

W opracowaniach – Karcie informacyjnej i/lub Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przepisy ustawy z 3.X.2008 o ....ocenach oddziaływania wymagają wariantowania inwestycji i nie może być to ograniczone do analizy sytuacji „budujemy/ nie budujemy” – muszą być jakieś warianty sytuacji inwestycyjnej. Brak wariantowania może być powodem odrzucenia przez urząd wniosku o wydanie zamiarowi inwestycyjnemu decyzji środowiskowej. Nadto - nie wszystkie rozwiązania zaproponowane przez inwestora są przyjazne środowisku, dlatego oferuję zawsze rozmowę i porady co do rozwiązań technologicznych i/lub lokalizacyjnych tak, aby Karta informacyjna lub Raport o oddziaływaniu na środowisko kończyły się pozytywnymi wnioskami.

Niestety – zarówno do Karty informacyjnej jak i tym bardziej do Raportu potrzeba szeregu danych lokalizacyjnych i technologicznych i muszą to być dane – mimo stosunkowo wczesnego etapu przygotowania inwestycji – już dość szczegółowe. Dlatego zlecenie na wykonanie Karty informacyjnej lub Raportu Środowiskowego winno być poprzedzone opracowaniem Koncepcji inwestycji gdzie sprecyzowane zostaną wszelkie założenia co do budowy lub rozbudowy obiektu. Deklaruję udział w przygotowywaniu Koncepcji jako doradca i inwestora i np. architekta – sugerujący rozwiązania proekologiczne – a także kierujący uwagę projektantów na możliwe przyszłe zagrożenia środowiskowe. Pozwoli to w przyszłości zakończyć Kartę informacyjną lub Raport o oddziaływaniu na środowisko pozytywnymi wnioskami.

Proszę pamiętać, że zapisy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wiążą inwestora i jego projektanta. Dlatego – ewentualne zmiany w projekcie budowlanym – w stosunku do założeń w Koncepcji, opisanych w Raporcie o środowiskowych uwarunkowaniach są niewygodne. Może to generować potrzebę wykonania drugiego Raportu o oddziaływaniach na środowisko – już na etap projektu budowlanego – różniący się od etapu z Koncepcji.

Firma moja wykonywała również takie powtórne Raporty o oddziaływaniu na środowisko – najczęściej – przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.OK