znak akredytacji PCA nr AB 1043

Oferta – Prognozy oddziaływania na środowisko do dokumentów strategicznych

Ustawa z dnia 3 października 2008 o ocenach oddziaływania (Dz.U. nr 199 z 2008 r. z licznymi późniejszymi zmianami) wymaga, aby projekty strategicznych zamierzeń samorządowych – np. projekty planów zagospodarowania przestrzennego, programy rewitalizacji miejscowości lub przebudowy sieci dróg pozostających w administracji różnych szczebli samorządów były wyprzedzająco poddane Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko, a podstawą do takiej strategicznej oceny jest z reguły Prognoza oddziaływania na środowisko. Również gminy są zobowiązane do sporządzania „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Do takiego, aktualizowanego co kilka lat dokumentu – również może być wymagane sporządzenie Prognozy. Sporządzenie Prognozy nie jest z reguły obligatoryjne, samorząd opracowujący projekt dokumentu winien wystąpić do regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z pytaniem czy do projektu uchwały gminy winna być opracowana Prognoza – bądź RDOŚ zezwoli na odstąpienie od sporządzenia takiego dokumentu. Jeśli jednak Prognoza będzie wymagana – zapraszam do skorzystania z usług mojej firmy, w ostatnich kilku latach przygotowała z sukcesem kilka takich Prognoz, m.in. dla miasta Mikołajki, gdzie zrealizowane już zamierzenia samorządu cieszą mieszkańców i turystów oraz dla miasta Nowe Miasto Lubawskie – do dokumentu strategicznego pt „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Nowe Miasto Lubawskie”.

Kilka słów o prognozach oddziaływania na środowisko...

Zamierzenie samorządowe powstaje z reguły jako projekt uchwały gminy i na bazie tego projektu uchwały gminy może być wymagane sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Mówi o wymogach dla takiej prognozy art. 51 ustawy z 3.X.2008 o ....ocenach oddziaływania. Efektem Prognozy jest – z jednej strony – wskazanie uwarunkowań ekologicznych w jakich trzeba będzie realizować zamiar inwestycyjny samorządu, ale także wskazanie rozwiązań jakie trzeba wprowadzić do projektu uchwały gminy – aby ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym na liczne w województwie i Polsce północno-wschodniej obszary Natura 2000. Zarówno projekt uchwały gminy jak i Prognoza są wykładane na 30 dni do wiadomości publicznej – dla zebrania ewentualnych dodatkowych spostrzeżeń członków miejscowej społeczności (art. 53 ustawy OOŚ). Uchwalanie zamierzenia strategicznego winno uwzględniać wnioski i dezyderaty z Prognozy, firma moja doradzi jak ująć te wnioski i dezyderaty w projekcie uchwały. Do przyjętego uchwałą gminy dokumentu strategicznego należy sporządzić pisemne podsumowanie zawierające, m.in. informację jak uwzględniono w treści ostatecznie uchwalonego dokumentu dezyderaty z Prognozy. Konieczność przygotowania Prognozy oddziaływania na środowisko i uwzględnienie w ostatecznie uchwalonym dokumencie strategicznym jej wskazówek w wielu przypadkach ułatwia starania gmin o dofinansowanie z funduszy unijnych.

 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.OK