znak akredytacji PCA nr AB 1043

Pomiary hałasu

Certyfikat akredytacji PCA nr AB 1043Pomiarami hałasu w środowisku zajmuję się od 1975 r., samodzielnie, we własnym laboratorium - od około 10 lat. Wprowadzenie od 1.1.2008 r. przepisu (art. 147a Prawa ochrony środowiska), że do wykonywania pomiarów wielkości emisji do środowiska (hałas to emisja energii) upoważnione są jedynie laboratoria akredytowane spowodowało, że moje laboratorium pomiarów hałasu już od 2007 wdrożyło i utrzymywało w zakresie pomiarów hałasu w środowisku system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Jednak, aby uzyskać formalną akredytację jedynej potwierdzającej kompetencje instytucji w Polsce, tj. Polskiego Centrum Akredytacji – laboratorium mojej firmy poddało się w marcu 2009, z sukcesem, audytowi akredytacyjnemu i począwszy od 6 maja 2009 legitymuje się certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1043. Ważność i zakres tego certyfikatu można w każdej chwili samodzielnie sprawdzić na stronie PCA (http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%201043).

Laboratorium w zakresie swojej akredytacji posiada pomiary hałasu pochodzenia komunikacyjnego (drogi, koleje, tramwaje, statki) oraz przemysłowego w środowisku (to także dotyczy hałasu z farm wiatrowych). Procedurami badawczymi akredytowanego laboratorium są rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1710, z późniejszymi zmianami) – hałas przemysłowy i (Dz.U. nr 140 z 2011 r., poz. 824) - hałas komunikacyjny, w których to rozporządzeniach jednoznacznie zdefiniowano sposób wykonywania pomiarów. Również, w innych rozporządzeniach Ministra Środowiska ustalone są wzory sprawozdań z pomiarów i oczywiście laboratorium pomiarów hałasu mojej firmy przygotowuje sprawozdania wg. tych urzędowych wzorów.

Pomiary hałasu realizowane przez akredytowane laboratorium winni okresowo wykonywać zarządcy dróg, portów i niektórych linii kolejowych (w zakresie hałasu komunikacyjnego) a także właściciele dużych, wymagających posiadania pozwolenia zintegrowanego instalacji przemysłowych. Jest to egzekwowane przede wszystkim przez Inspekcję Ochrony Środowiska i Urzędy Marszałkowskie, a zaniedbanie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny (art. 340 ust. 1 pkt 1 Poś).

Pomiary hałasu w środowisku wykonane przez akredytowane laboratorium mogą być niezbędne przy udowodnieniu przez wcześniej skontrolowany przez WIOŚ podmiot, że przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku już ustało, co pozwoli zatrzymać naliczanie przez Inspekcję kar pieniężnych za hałas nadmierny. Także oddanie nowej instalacji (np. fabryki lub drogi) do użytku może wymagać wyprzedzających pomiarów hałasu w środowisku – o ile odpowiednie na ten temat zapisy znalazły się wcześniej, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udzielonej przedsięwzięciu.

W odniesieniu do pomiarów hałasu drogowego może być potrzebne wykonanie równolegle z pomiarami hałasu – pomiarów wielkości strumienia ruchu pojazdów z oszacowaniem struktury aut w tym strumieniu i prędkości ich ruchu. Laboratorium jest przygotowane do wykonania tych dodatkowych, już nieakredytowanych badań.

Laboratorium kilkakrotnie wykonywało, w ramach analiz porealizacyjnych pomiary hałasu od turbin wiatrowych i chętnie podejmie się wykonania kolejnych, takich pomiarów. To dość specyficzne badania, które mogą być realizowane – właściwie tylko w nocy (w dzień normy hałasu są znacznie liberalniejsze, a ogólne tło - wysokie), przy określonej prędkości wiatru przyziemnego, a pożądaną porą roku do takich badań jest wczesna wiosna lub późna jesień. W szczycie lata bowiem – hałas tła (ptaki, świerszcze, szum liści, praca maszyn polowych) utrudniają wydzielenie hałasu turbin wiatrowych z ogólnego tła akustycznego. Posiadane doświadczenie laboratorium pozwala wykonywać pomiar hałasu w okolicach farm wiatrowych – zarówno na zlecenie np. zobowiązanego do takich pomiarów inwestora i/lub organów miejscowego samorządu, który posiadając wyniki pomiarów z laboratorium akredytowanego jest w stanie precyzyjnie analizować ewentualne skargi mieszkańców na nadmierny – zdaniem lokalnej społeczności – hałas wywoływany pracą turbin wiatrowych.

Laboratorium pomiarów hałasu chętnie wspomoże organy samorządowe przy sprawdzaniu czy skargi ludności na nadmierny hałas są zasadne. Po zmianie, od września 2021 r. art. 115 a Prawa ochrony środowiska organy samorządowe (np. starostwa) muszą samodzielnie takie skargi rozstrzygać. Nie jest to łatwe – bez możliwości wykonania akredytowanych pomiarów poziomów hałasu w środowisku. Laboratorium firmy Usługi chętnie takie pomiary wykona np. podczas prowadzonej przez starostwo kontroli zakładu.

Laboratorium posiada dziś trzy nadzorowane i okresowo wzorcowane mierniki hałasu I klasy dokładności, kalibrator akustyczny I klasy dokładności oraz sprzęt pomocniczy jak wzorcowana stacja meteorologiczna (badania hałasu w środowisku można prowadzić tylko przy określonych warunkach meteo) i przymiar wstęgowy, a także statywy i kable pomiarowe, nagrywarkę hałasu oraz GPS do ustalania pozycji punktu pomiarowego. Dla zapewnienia jakości pomiarów laboratorium od 2007 r. uczestniczy co roku, jak dotąd - zawsze z sukcesem w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych hałasu komunikacyjnego i przemysłowego w środowisku organizowanych przez Instytut Ochrony Środowiska Warszawa – Zakład Akustyki. Stosowanie w laboratorium systemu jakości wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jest co roku sprawdzane podczas zarówno auditu wewnętrznego – jak i podczas auditu w nadzorze wykonywanego przez auditorów PCA. Daje to pewność, że laboratorium zawsze stosuje aktualnie obowiązujące metodyki badawcze i posiłkuje się należytym, wiarygodnym sprzętem, zawsze przed pomiarami sprawdzonym.

Korzystanie z pomiarów hałasu w środowisku realizowanych przez akredytowane laboratorium daje Państwu pewność honorowania uzyskanych z takiego laboratorium wyników przez Administrację. Zapraszam do korzystania z pomiarów hałasu w środowisku, oferuję szybkie, kilkudniowe terminy realizacji, aczkolwiek proszę pamiętać, że pomiary mogą być zrealizowane tylko przy odpowiednich warunkach meteorologicznych. Chętnie też dopomogę (gratis) w wyborze punktów do takich pomiarów – minimalizując ilość takich punktów – dla obniżenia kosztów badań – a jednocześnie zapewnienia, że ilość i lokalizacja wybranych punktów spełnią wymogi metodyk opisanych we wskazanych wyżej rozporządzeniach Ministra Środowiska. W tej sprawie proszę nie wahać się dzwonić do laboratorium (89 5135303), zawsze znajdę czas na rozmowę z Państwem.

Laboratorium udostępnia zainteresowanym swoją politykę jakości.

 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.OK